သမိုင်းကြောင်း

1997

စက်ရုံတည်ထောင်ခဲ့သည်

နောက်ထပ်
2005

ISO9001 ၏အရည်အသွေးစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်

နောက်ထပ်
2014

TPPT ကုသအေးဂျင့်တီထွင်မှုမူပိုင်ခွင့်ရရှိခဲ့သည်

နောက်ထပ်
2020

တည်ထောင်သူ Shanghai Theorem Chemical Technology Co. , Ltd.
အလုပ်တင်ပို့ဘို့

နောက်ထပ်
2018

စက်ရုံ၏ချဲ့ထွင်

နောက်ထပ်